FAQs Complain Problems

मेलमिलाप कर्ता सुचीकृत गर्ने सुचना २०७५ ।६।१८

;'rgf . ;'rgf .. ;'rgf ... gf/fo0f gu/kflnsfsf] GofoLs ;ldltn] ph"/L lsgf/f nufpbf ckgfpg' kg{] sfo{ljlw @)&%sf] kl/R5]n * sf] %=( adf]lhd d]nldnfkstf{sf] ;"rL tof/ ;DjGwL Joj:yf cg'?k cfhsf] ldltn] !% lbg leq tklzn adf]lhdsf of]Uotf, cfjZos kg{] jfof]8f6f / nfUg] b:t'/ lt/L d]nldnfkstf{ ;"rLs[ltsf] nflu of] ;'rgf k|sflzt u/]sf] hfgsf/L u/fO{G5 .  tklzn  (क)	कम्तिमा :gfts तह उत्तिर्ण गरेको  । (ख)	कुनै राजनीतिक दल प्रति आस्था राखी राजनीतिमा सक्रिय नरहेको । (ग)	स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पहिचान बनाएको ।

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।
नारायण नगरपालिकाको न्यायीक समितिले उजूरी किनारा लगाउदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७५को परिच्छेल ८ को ५.९ बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूची तयार सम्वन्धी व्यवस्था अनुरुप आजको मितिले १५ दिन भित्र तपशिल बमोजिमका योग्यता, आवश्यक पर्ने वायोडाटा र लाग्ने दस्तुर तिरी मेलमिलापकर्ता सूचीकृतिको लागि यो सुचना प्रकाशित गरेको जानकारी गराईन्छ ।
तपशिल
 क कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको  ।
ख कुनै राजनीतिक दल प्रति आस्था राखी राजनीतिमा सक्रिय नरहेको ।
ग स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पहिचान बनाएको ।
घ मेलमिलापकर्ताको ४८ घण्टा तालिम लिइ मेलमिलापकर्ताको कार्य गर्दै आएको ।
ङ  २५ बर्ष उमेर पुरा भएको ।
च  रु ५०० को  राजस्व शाखाबाट तिरेको दस्तुरको प्रतिलिपी ।
छ  अनुसूची ११ बमोजिमको निवेदन सहितको  आवश्यक कागजातहरु  ।